Image
Onze visie

Onze visie

Wij hebben ons laten inspireren door Thomas Gordon. De Amerikaan Thomas Gordon was een ontwikkelingspsycholoog die uitging van gelijkwaardigheid in relaties. In Gordon’s visie staan respect en aandacht voor elkaar en ruimte voor ieders eigen karakter centraal. De rode draad van zijn methode is de taal van acceptatie. We nemen kinderen serieus en laten ze in hun waarde en kijken naar de behoeften van het kind, zodat we goede en hechte banden met ze kunnen opbouwen. In die context kan een kind groeien, zich ontwikkelen en leren om zelf problemen op te lossen. Dit zorgt ervoor dat een kind productiever en creatiever wordt en zich gelukkig zal voelen.

Inspelen op de behoeften van het kind

Wij spelen bij Blub zegt de vis by Laura in op de behoeften van het kind oftewel kindgericht werken. Dit wil zeggen dat de behoeften, interesses en ontwikkeling van het kind centraal staan in de verschillende activiteiten die wij de kinderen aanbieden. Wij kijken hierbij naar de unieke eigenschappen van elk kind.

Doordat wij een kleinschalig kinderdagverblijf zijn kunnen wij ervoor zorgen dat er meer individuele ondersteuning en begeleiding wordt geboden aan de kinderen zodat ze zich op hun eigen tempo kunnen ontwikkelen.

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Het is belangrijk voor een kind om de mogelijkheid te krijgen vaardigheden te ontwikkelen en zelfvertrouwen op te bouwen. Dit geldt onder andere voor de sociale emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de cognitieve vaardigheden.

Emotionele veiligheid

Wij vinden het belangrijk dat we de kinderen een veilige basis, een ‘thuis’ kunnen bieden.
Een plek waar ze zich kunnen ontspannen, ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn.
We benadrukken een open en eerlijke sfeer en willen een aanvulling bieden op de thuissituatie.
Voor een goede ontwikkeling van het kind is een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig.
Een kind ontwikkelt zich het beste als het zich geborgen voelt en als de omgeving het kind zekerheid biedt.

Image

Onze visie op kinderen

Ieder kind heeft een eigen persoonlijkheid die in ontwikkeling is. Dit doet het kind vanuit een basis van eigen aanleg en persoonlijkheidsontwikkeling. Een belangrijke voorwaarde is: dat het kind zich oprecht veilig, vertrouwd en gerespecteerd voelt binnen de muren van het kinderdagverblijf. Bij ons krijgen kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en stimuleren we dit proces. Elk kind krijgt de kans om op zijn eigen tempo te groeien. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind de ruimte krijgt om zich op zijn eigen unieke manier te ontwikkelen. Het is daarom van belang dat er een goede samenwerking is tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers om ervoor te zorgen dat wij het kind op de juiste manier kunnen begeleiden. Wij bieden een ruimte aan die is ingericht naar de belevingswereld van de kinderen, en bieden activiteiten en spelmateriaal aan die zijn afgestemd op de verschillende behoeften en ontwikkelingsgebieden. Ook zorgen wij voor een omgeving die tegemoetkomt aan de basisbehoeften van een kind.

Deze zijn:

Fish Lichamelijke behoeften.
Fish De ontwikkeling van het kind.
Fish Behoefte aan affectie en geborgenheid.
Fish Behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit.
Fish Behoefte aan erkenning en waardering.
Fish Behoefte aan ontwikkeling en competentie.
Fish Behoefte om een goed mens te zijn.

Werken met de 6 interactievaardigheden

In de kinderopvang is het werken met de 6 interactievaardigheden van groot belang voor de ontwikkeling van de kinderen. Door bewust en doelgericht gebruik te maken van deze vaardigheden kunnen onze pedagogisch medewerkers een positief en stimulerend klimaat creëren waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De interactievaardigheden zijn:

Fish Sensitieve responsiviteit: Door sensitief te reageren op de behoeften en signalen van de kinderen, krijgen zij het vertrouwen dat zij gezien en gehoord worden.

Fish Respect voor autonomie: Het respecteren van de autonomie van de kinderen zorgt ervoor dat zij zelf keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid leren dragen.

Fish Structureren en leiding geven: Het bieden van structuur geeft de kinderen duidelijkheid en voorspelbaarheid, wat bijdraagt aan een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Fish Praten en uitleggen: Het is belangrijk om met de kinderen te praten en uit te leggen wat er gebeurt, zodat zij begrijpen wat er van hen wordt verwacht en waarom bepaalde regels gelden.

Fish Ontwikkelingsstimulering: Door de ontwikkelingsstimulering in de kinderopvang worden kinderen gestimuleerd om nieuwe vaardigheden te leren en zich op verschillende gebieden te ontwikkelen.

Fish Begeleiden van interacties: Het begeleiden van interacties met anderen in de kinderopvang is essentieel voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. Door kinderen te begeleiden in hun omgang met anderen leren zij onder andere hoe zij conflicten kunnen oplossen, samen kunnen werken en communiceren.

Image
Image